Bỏ qua nội dung

Hello Dear Service Users ~ Xin Chào Quý Vị

HUNG  LE

Freelance Interpreter 

English/Vietnamese & Vice versa

Accredited with

Ontario (Canada) Ministry of the Attorney General (2011 – 2014)

Freelance Interpreter & Translator

English/French/Vietnamese & Vice versa

Accredited with

Multicultural Council of Windsor and Essex County (1985 – 2013)

Machine Designer (St Clair College, Windsor, Ontario, Canada)

Attorney at Law,  Huế  Superior Court Bar, South Vietnam

French Baccalauréat ~ Elementary Mathematics Series

LÊ  BÁ  HÙNG

Thông Ngôn Viên Độc Lập

Anh / Việt 

Chấp nhận bởi

 Bộ Chưởng Lý Tỉnh Bang Ontario (Canada) ~ (2011 – 2014)

Thông Ngôn & Thông Dịch Viên Độc Lập

Anh / Pháp / Anh

Chấp nhận bởi

Hội Đồng Đa Văn Hóa Windsor và Quận Essex (1985 – 2012)

Thiết Họa Máy Móc (St Clair College, Windsor, Ontario, Canada)

Luật Sư Tòa Thượng Thẫm Huế Việt Nam Cộng Hòa

Tú Tài Toàn Phần Pháp ~ Ban Toán

Email:  lehung1948@gmail.com

Tel: (519) 800-4804

*****

INTERPRETATION & TRANSLATION FEES 

 LỆ PHÍ THÔNG DỊCH

Fees listed are for office hours (i.e. 8 am to 5 pm). Services rendered NOT during office hours or in LESS than 24 hours will be billed DOUBLE.

Requests have to be made in writing (i.e. letter or email).

For Interpretation –  

1/   On-site Interpreting: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $45.00 /hr
 • Minimum 2 hours for every request

–      Message Relay: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $15.00 /for  every 15 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–     Telephone Interpreting: (booked MORE than 24 hours ahead)

 • $30.00 /for call of 30 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–       If requested round trip travel is MORE than 50 kms,  50 cents for car use per km will be charged and every 50 kms of travel is equivalent with 1 hour of work (= $45.00). Extra kms shall be rounded to every 25 kms and charged accordingly (= $22.50) –       Parking fees with receipt are to be re-imbursed – 

2/    On-site Interpreting: (booked WITHIN 24 hours)

 • $60.00 /hr
 • Minimum 2 hours for every request

–      Message Relay: (booked WITHIN 24 hours)

 • $30.00 /for every 15 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

–     Telephone Interpreting: (booked WITHIN 24 hours)

 • $45.00 /for call of 30 minutes and under
 • Partial minutes will be rounded to 15 minutes

     –      Request been cancelled WITHIN 24 hours will be charged for 2 hours

 For Translation

1/

*  $45.00 per document (max 200 words)

*  $0.40 per word (page MORE than 200 words)

2/

*  $60.00 per document for medical, legal and technical documents (max 200 words)

*  $0.50 per word of medical, legal or technical documents (document MORE than 200 words)  

*****

Lệ phí dưới đây áp dụng cho dịch vụ trong giờ văn phòng mở cữa (tức là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều). Ngoài những giờ này hay ngay trong vòng 24 giờ, thì lệ phí sẽ bị tính gấp ĐÔI.

Yêu cầu dịch vụ phải dưới hình thức viết (văn thư hay điện thư).

Thông Ngôn –  

1/   Tại chổ: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $45.00 /giờ
 • Tối thiểu 2 giờ lệ phí cho mổi lần

 –      Chuyển tin nhắn qua điện thoại: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $15.00 /cho mổi 15 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

 –     Thông ngôn qua điện thọai: (hẹn TRƯỚC 24 tiếng)

 • $30.00 /cho mổi 30 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

 –       Nếu địa điểm thông ngôn đi và về xa HƠN là 50 cây số thì phải trả lệ phí mổi cây số là  50 cents và mổi 50 cây số sẽ phải trả thêm lệ phí 1 giờ (= $45.00). Số cây số lẻ sẽ bị khoán theo mổi 25 cây số tương đương với phân nửa lệ phí giờ (= $22.50) –       Lệ phí bải đậu xe phải được bồi hoàn khi có biên lai  –  

2/   Thông ngôn tại chổ: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $60.00 /giờ
 • Tối thiểu 2 giờ lệ phí cho mổi lần

–      Chuyển tin nhắn qua điện thoại: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $30.00 /cho mổi 15 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

–     Thông ngôn qua điện thoại: (hẹn TRONG VÒNG 24 giờ)

 • $45.00 /cho mổi 30 phút hay ít hơn
 • Các phút quá sẽ bị tính khoán như là thêm 15 phút nữa

     –      Nếu hủy bỏ dịch vụ TRONG VÒNG 24 tiếng trước giờ hẹn thì vẫn phải trả lệ phí của 2 giờ làm việc.

Thông Dịch –  

1/

*  $45.00 mổi tài liệu (tối đa 200 chữ)

*  $0.40 mổi chữ (nếu là tài liệu với HƠN 200 chữ) – 

2/

*  $60.00 mổi tài liệu cho các tài liệu y khoa, luật pháp hay kỷ thuật (tối đa 200 chữ)

*  $0.50 mổi chữ (nếu là tài liệu với HƠN 200 chữ) 

*****